IKS Minikurs programowania w środowisku Borland Delphi

spis treści poprzedni odcinek następny odcinek
Odcinek 11.
W tym odcinku zajmiemy się przeglądem właściwości (atrybutami obiektów), z jakich możemy skorzystać podczas projektowania naszej aplikacji.

Jeżeli chcemy modyfikować właściwości obiektów (komponentów), należy skorzystać z okna Inspektora obiektów (znajdującego się po lewej stronie). Na zakładce o nazwie Properties znajduje się wykaz wszystkich właściwości, które mogą być ustawione dla danego obiektu lub grupy obiektów. Wiele właściwości ma wpisane wartości domyślne. Programista może jednak nadać obiektom wybrane przez siebie ustawienia. Wynik każdej zmiany można ocenić, kompilując program. Niektóre właściwości mają ograniczoną liczbę dopuszczalnych ustawień (np. True lub False). Zmiana innych właściwości może wymagać wprowadzenia tekstu lub liczby.

Większości obiektów zostały przypisane właściwości, dlatego przy ich modyfikowaniu istotne jest upewnienie się, czy wybrany obiekt jest prawidłowo zaznaczony. Możemy ustawiać podobne właściwości grupie obiektów, po uprzednim ich zaznaczeniu. Pamiętajmy jednak, by po zmianie właściwości sprawdzić działanie programu poprzez kompilację. Jeżeli efekt będzie niezadowalający, wrócimy do ustawień wcześniejszych lub przetestujemy inne opcje.

KROK 15

Cel: Zapoznajemy się z właściwościami obiektów.

PRZEGLĄD - WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI
Właściwość
Przykład komponentu
Opis Wartości albo obiekt
Action
Button
Nazwa akcji, która zostanie wykonana w odpowiedzi na działanie użytkownika Najczęściej stosuje się automatycznie - zdarzenie OnClick, czyli wywoływane na przykład przez naciśnięcie na przycisk Button.
Align
Panel
Automatyczne położenie obiektu alBottom - na dole i na całej długości dolnej krawędzi formularza albo panelu
alTop - na górze i na całej długości górnej krawędzi formularza albo panelu
alLeft - na lewo i na całej długości lewej krawędzi formularza albo panelu
alRight - na prawo i na całej długości prawej krawędzi formularza albo panelu
alClient - wypełnia całą powierzchnię formularza albo panelu
alNone - brak automatycznego ustawienia obiektu
Alignment
Label
Wyrównanie tekstu taLeftJustify - do lewej krawędzi,
taCenter - do środka,
taRightJustify - do prawej krawędzi,
Anchors
Button
Zachowanie obiektu. Zabezpiecza przemieszczenie obiektu akTop - obiekt jest zakotwiczony do górnej krawędzi
akLeft - obiekt jest zakotwiczony do lewej krawędzi
akRight - obiekt jest zakotwiczony do prawej krawędzi
akBottom - obiekt jest zakotwiczony do dolnej krawędzi
AutoSize
Panel
Automatyczne dostosowanie wielkości obiektu np. ze względu na długość napisu na obiekcie True / False
BevelInner
Panel
Obramowanie wewnętrzne bvNone - brak obramowania
bvLowered - obniżone obramowanie
bvRaised - podniesione obramowanie
BevelOuter
Panel
Obramowanie zewnętrzne bvNone - brak obramowania
bvLowered - obniżone obramowanie
bvRaised - podniesione obramowanie
BevelWidth
Panel
Szerokość obramowania (wymaga wprowadzenia wartości liczbowej)
BorderStyle
Panel
Określa styl ramki bsNone - brak ramki
bsSingle - pojedyncza linia - jak ramka
Caption
Button
Napis na obiekcie (wymaga wprowadzenia tekstu)
CharCase
Edit
Styl znaków ecLowerCase - tekst jest zmieniany na znaki małe
ecNormal - tekst nie jest zmieniany ani na znaki małe, ani duże
ecUpperCase - tekst jest zmieniany na znaki duże
Columns
RadioGroup
Liczba kolumn tekstu na obiekcie (wymaga wprowadzenia wartości liczbowej)
Color
Panel
Kolor obiektu możemy dokonać wyboru koloru z dostępnej palety barw
Constraints
Panel
Określa maksymalną i minimalną wielkość obiektu możemy ręcznie ustawić maksymalną i minimalną wysokość i szerokość wybranego komponentu
Cursor
Formularz
Określa rodzaj kursora, jaki pojawi się, gdy użytkownik wskaże obiekt mamy do wyboru kilka rodzajów znaków kursora (łapki, strzałki, krzyżyki...)
Enabled
Formularz
Włącza / wyłącza obiekt True / False
FormStyle
Formularz
Rodzaj formularza fsNormal - formularz jest normalnym oknem
fsMDIChild - formularz jest dzieckiem MDI
fsMDIForm - formularz jest rodzicem MDI
fsStayOnTop - formularz zostaje zawsze na wierzchu
Font
Button
Określa czcionkę możesz dokonać zmiany atrybutów czcionki
Glyph
SpeedButton
Obrazek przycisku TBitmap - możesz wybrać i umieścić na obiekcie dowolny obrazek, odnajdując jego lokalizację.
Height
Button
Wysokość obiektu (wymaga wprowadzenia wartości liczbowej)
Hint
Button
Podpowiedź wyświetlana na obiekcie, kiedy użytkownik przesunie na niego kursor myszy (wymaga wprowadzenia tekstu)
Icon
Formularz
Ikona formularza możesz wybrać i umieścić jako ikonę formularza dowolny obrazek, odnajdując jego lokalizację.
ItemIndex
RadioGroup
Indeks elementu (wymaga wprowadzenia wartości liczbowej)
Items
RadioGroup
Linijki tekstu w obiekcie możesz stworzyć listę elementów, z których użytkownik może wybrać (zaznaczyć) jeden lub kilka elementów.
KeyPreview
Formularz
Włącza / wyłącza przechwytywanie klawiszy przez formularz True / False
możesz zmieniać kombinacją klawiszy własne ustawienia programu, np. zmiana koloru tła.
Layout
Label
Określa pionowe położenie tekstu na obiekcie tlTop - wyrównanie do górnej krawędzi
tlCenter - wyśrodkowanie
tlBottom - wyrównanie do dolnej krawędzi
Layout
BitBtn
a także
określa położenie bitmapy względem napisu
blGlyphLeft - obrazek pojawi się po lewej stronie tekstu albo napisu
blGlyphRight - obrazek pojawi się po prawej stronie tekstu albo napisu
blGlyphTop -obrazek pojawi się nad tekstem albo napisem
blGlyphBottom - obrazek pojawi się pod tekstem albo napisem
Left
Button
Odległość od lewej krawędzi obiektu nadrzędnego - rodzica (wymaga wprowadzenia wartości liczbowej)
Lines
Memo
Linijki tekstu w obiekcie możesz stworzyć (napisać) tekst, który widoczny będzie w wybranym komponencie w kolejnych liniach
Menu
Formularz
Określa menu formularza gdy tworzysz własne menu, możesz wywoływać je np. kombinacją klawiszy
Name
Wszystkie
Nazwa obiektu (wymaga wprowadzenia tekstu)
Parent
Panel
Określa rodzica (obiekt nadrzędny w stosunku do obiektu, któremu przypisujemy właściwości).
ParentColor
Panel
Kolor obiektu taki sam jak rodzica True / False
ParentFont
Panel
Czcionka obiektu taka sama jak rodzica True / False
ParentShowHint
Panel
Włącza / wyłącza pokazywanie podpowiedzi rodzica True / False
Picture
Image
Grafika umieszczona w obiekcie (wyświetla okno wyboru grafiki)
PopupMenu
Image
Nazwa menu, które ukaże się, gdy użytkownik kliknie prawym klawiszem na obiekcie
ReadOnly
Edit
Obiekt tylko do odczytu True / False
ScrollBars
Memo
Paski przewijania ssNone - brak
ssBoth - pionowy i poziomy
ssHorizontal - poziomy
ssVertical - pionowy
Sorted
ListBox
Włącza / wyłącza sortowanie tekstów obiektu True / False
State
CheckBox
Określa sposób zaznaczenia obiektu przez użytkownika cbUnchecked - niezaznaczony
cbChecked - zaznaczony
cbGrayed - zaznaczony, ale zacieniowany
ShowHint
Button
Włącza / wyłącza wyświetlanie podpowiedzi True / False
TabOrder
Edit
Kolejność zaznaczania obiektu klawiszem Tab (wymaga wprowadzenia wartości liczbowej w przedziale od 1 do 32767
Tag
Edit
Ten parametr nie ma określonej funkcji - może być używany do dowolnych celów np. doprzechowywania wartości typu integer (wymaga wprowadzenia wartości liczbowej)
Text
Edit
Tekst, który może być modyfikowany przez użytkownika programu; (wymaga wprowadzenia tekstu)
Top
Button
Odległość od górnej krawędzi (wymaga wprowadzenia wartości liczbowej)
Transparent
Image
Włącza / wyłącza przezroczystość obiektu True / False
Visible
Image
Pokazuje / ukrywa obiekt True / False
Width
Button
Szerokość obiektu (wymaga wprowadzenia wartości liczbowej)
Brush
Shape
Kolor i styl wypełnienia obiektu możemy dokonać wyboru koloru z dostępnej palety barw, a także ustawić styl (kreskowanie) dla wnętrza obiektu
Center
Image
Wyśrodkowanie obrazu True / False
IncrementalDisplay
Image
Włączenie tej opcji spowoduje wyświetlanie obrazka stopniowo - przydatne przy dużych obrazach lub skomplikowanych operacjach True / False
Kind
BitBtn
Określa rodzaj bitmapy na obiekcie i treść napisu na nim bkCustom - dowolna bitmapa i napis wprowadzony przez użytkownika
bkOK - zielony ptaszek i napis "OK"
bkCancel - czerwony krzyżyk i napis "Cancel" - Anuluj
bkYes - zielony ptaszek i napis "Yes" - Tak
bkNo - skreślone kółko i napis "No" - Nie
bkHelp - niebieski znak zapytania i napis "Help" - Pomoc
bkClose - otwarte drzwi i napis "Close" - Zamknij
bkAbort - czerwony krzyżyk i napis "Abort" - Przerwij
bkRetry - dwie zielone strzałki i napis "Retry" - Powtórz
bkIgnore - zielony ludzik i napis "Ignore" - Ignoruj
bkAll - dwa zielone ptaszki i napis "All" - Wszystko
NumGlyphs
SpeedButton
Określa sposób wyświetlania bitmapy na obiekcie (wymaga wprowadzenia wartości liczbowej w przedziale od 1 do 4)
Pen
Shape
Pióro - kolor, grubość, styl linii - ramki można wybrać z palety dostępnych barw kolor pióra, a także ustawić inne atrybuty
Shape
Shape
Kształt obiektu stCircle - koło
stEllipse - elipsa
stRectangle - prostokąt
stRoundRect - kwadrat z rogami
stRoundSquare - kwadrat bez rogów
stSquare - prostokąt bez rogów
bsBox - cały obiekt jest uniesiony
bsFrame - ramka
bsTopLine - tylko górna linia
bsBottomLine - tylko dolna linia
bsLeftLine - tylko lewa linia
bsRightLine - tylko prawa linia
bsSpacer - oddziela dwa obiekty
Spacing
BitBtn
Odległość pomiędzy bitmapą a tekstem lub napisem (wymaga wprowadzenia wartości liczbowej)
Stretch
Image
Rozciągnięcie obrazu True / False
Style
TabControl
Określa wygląd przycisku bsAutoDetect - wygląd zostanie dostosowany automatycznie, zależnie od wersji Windows
bsWin31 - wygląd jak w starym Windows 3.11, niezależnie od wersji Windows
bsNew - wygląda jak w Windows'95 '98, niezależnie od wersji Windows

Opracowała: Anna Kijo